НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що здійснює координацію та контроль за організацією освітнього процесу в Університеті, його відповідності стандартам вищої освіти.

Основні завдання навчально-методичного центру забезпечення якості освіти:

 • організація освітнього процесу в університеті відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, стандартів вищої освіти, навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, інших законодавчих та нормативно-правових актів України з питань освіти, нормативних документів університету;
 • координація роботи структурних підрозділів, що входять до його структури, та структурних підрозділів, що забезпечують організацію освітнього процесу в університеті;
 • нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності університету;
 • моніторинг стану дотримання в університеті Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та виконання державних вимог щодо акредитації;
 • участь у плануванні роботи університету, вченої ради, ректорату, науково-методичної ради університету;
 • участь у підготовці засідань вченої ради, ректорату, науково-методичної ради, конференції трудового колективу університету;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
 • організація профорієнтаційної роботи;
 • організація формування замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них;
 • підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу, його навчально-методичного забезпечення з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • організація та участь у здійсненні контролю за виконанням ухвал вченої ради, ректорату, науково-методичної ради університету з питань навчально-методичної роботи.