2021-2022 н. р.

ДУБІНСЬКИЙ В.А., перший проректор, кандидат історичних наук, доцент – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Нормативне забезпечення діяльності закладу вищої освіти: зміст, проблеми та перспективи.

2. Реформа вищої освіти в Україні: зміни чи виклики?

БЕСАРАБЧУК Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Функціонування в університеті системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

2. Міжнародний досвід закладів вищої освіти з питань організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) та його впровадження в К-ПНУ.

3. Якість вищої освіти розпочинається на кафедрі: індикатори, інструменти та проведення оцінювання якості.

МАЗУР Н.А., завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ; ШЕВЧУК З.С., методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук – 0,33 кредиту (10 годин):

1. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в К-ПНУ: стан та механізми реалізації.

2. Досвід роботи інституцій (органів) із підтримки принципів та забезпечення академічної доброчесності в українських та зарубіжних закладах освіти.

3. Політика університетів щодо запобігання плагіату в студентських наукових роботах.

4. Методи, форми та інструменти популяризації знань про академічну доброчесність.

5. Формування академічної культури в сучасному освітньому та науковому.

ФРАНЧУК Т.Й, керівник відділу наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент 0,2 кредиту (6 години):

1. Особливості та проблеми наукової діяльності молодого викладача національного університету.

2. Участь у проєктній діяльності молодих науково-педагогічних працівників К-ПНУ.

ДУТКЕВИЧ Т.В., завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор – 0,33 кредиту (10 годин):

1. Психологічні особливості професіоналізму науково-педагогічного працівника.

2. Розвиток професійної свідомості науково-педагогічного працівника.

3. Конфліктологічна культура науково-педагогічного працівника.

4. Компетентнісний підхід до психологічної моделі фахівця з вищою освітою.

5. Викладач і студенти: партнерська взаємодія.

6. Психологічні умови ефективності навчально-професійної діяльності студентів.

ВОЄВІДКО Л.М., керівник навчально-методичного відділу, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент – 0,27 кредиту (8 годин):

1 Акредитація освітньо-професійної програми Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти: зміст, технологія та особливості проведення.

2 Методичні рекомендації з розробки силабусів навчальних курсів в університеті.

МИРОНОВА С.П., проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Інклюзивна освіта в університеті.

2. Участь науково-педагогічних працівників у розвитку інклюзивної освіти.

3.Особливості організації освітнього процесу студентів з особливими потребами в університеті.

СТОРЧОВА Т.В., керівник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти університету.

2. Освітня міжнародна діяльність університету Огієнка: міжнародні проєкти, програми, стипендіальні та урядові міжнародні програми.

3. Участь науково-педагогічних працівників університету в програмі «Еразмус+ за напрямом КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти».

ПОЧАПСЬКА О.І., керівник відділу фандрайзингу, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Аналіз сучасних підходів до фандрайзингу в К-ПНУ, сучасному закладі вищої освіти, який працює над створенням динамічного дослідницько-інноваційного середовища задля успішної реалізації творчого потенціалу.

2. Забезпечення фінансування коштом зовнішніх джерел і грантової діяльності для реалізації наукових і творчих досягнень учасників освітнього процесу шляхом розроблення освітніх, дослідницьких й інноваційних проєктів.

КУЧИНСЬКА І.О., завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор – 0,2 кредиту (6 годин):

1. Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців спеціальностей університету.

2. Інтерактивні техніки в роботі з аудиторією.

3. Менторінг у роботі науково-педагогічного працівника університету.

4. Формування національних цінностей студентської молоді в сучасних викликах часу.

КОВАЛЕНКО Н.Д., учений секретар, доцент кафедри української мови, доктор філологічних наук, доцент – 0,13 кредити (4 год.):

1. Культура української мови в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти.

2. Основні шляхи застосування змін до правопису в освітньому процесі та в професійній діяльності науково-педагогічного працівника університету.

СІДОРОВА О.В., головний бухгалтер університету – 0,13 кредити (4 год.):

1. Новий механізм розподілу держфінансування університетів у 2020-2021 роках Міністерства освіта і науки України.

АДАМОВСЬКИЙ В.І., керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштування випускників університету, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент – 0,13 кредити (4 год.):

1. Сприяння працевлаштуванню випускників спеціальностей університету в сучасних умовах ринку праці та вимог Міністерства освіти і науки України.

2. Організація ефективної взаємодії факультету та роботодавців як одне зі стратегічних завдань діяльності університету.

МЕЛЬНИК В.О., керівник юридичного сектора університету; ГРІХ Л.В., провідний фахівець юридичного сектора університету – 0,13 кредити (4 год.):

1. Антикорупційна діяльність в університеті: практичні аспекти.

2. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій серед учасників освітнього процесу університету (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією).

РОМАНЮК В.М., начальник центру інформаційних технологій – 0,2 кредити (6 год.):

1. Впровадження сучасних інтерактивних методик викладання навчальних дисциплін в університеті.

2. Використання можливостей єдиного інформаційного середовища університету в професійній діяльності науково-педагогічного працівника.

РИМАР Л.М., керівник практики університету – 0,2 кредити (6 год.):

1. Особливості організації і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.

2. Реалізація компетентнісного підходу в процесі практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.