Місія К-ПНУ

К-ПНУ є багатогалузевим (класичним) закладом вищої освіти державної форми власності, що створює, зберігає та поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах та провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії, доктора наук); здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, що забезпечують умови, необхідні для отримання особою вищої освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями для органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій України різних форм власності на розвинутій матеріально-технічній базі та соціальній інфраструктурі.

Візія К-ПНУ

К-ПНУ є лідером в інноваціях і активно бере участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, впливаючи на майбутнє українського
суспільства. У К-ПНУ органічно поєднуються наукова, науково-технічна, міжнародна, мистецька, інноваційна діяльності та освітній процес, спрямований на набуття практичних компетентностей найвищої якості. К-ПНУ впевнено крокує шляхом інтернаціоналізації в рамках розвитку академічної мобільності, досягнення міжнародних стандартів якості освіти, інтеграції в міжнародні наукові та освітні спільноти, що сприяє підвищенню рівня його визнання у світовому міжнаціональному та міжкультурному просторах. К-ПНУ – престижний, визнаний провідний науковий і методичний центр, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і провадить культурно-просвітницьку та спортивно-масову діяльність.

Цінності К-ПНУ

Спільнота К-ПНУ – це спільнота педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти, випускників і друзів вишу, людей різних культур і різного походження, що поважають, зберігають і розвивають культурні та духовні традиції закладу вищої освіти.
Особистість – ми прагнемо формувати в молоді сучасний світогляд, розвивати творчі й інтелектуальні здібності, навички самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості. Забезпечуємо набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин,
формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Гуманізм – К-ПНУ, сповідуючи принципи гуманізму, демократизму, патріотизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, боронить людську гідність, права і свободи людини та громадянина. Ми вирізняємось особливою доброзичливою атмосферою співпраці та взаємоповаги у стосунках між учасниками освітнього процесу.
Креативність – К-ПНУ забезпечує свободу наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості, формує умови для розвитку, заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, реалізовувати учасниками освітнього процесу їхні здібності й таланти.
Лідерство – К-ПНУ – лідер в інноваціях, активно впливає на майбутнє українського суспільства, заохочує персональне лідерство, відповідальність і почуття обов’язку, бере ініціативу і готовий до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.
Якість – К-ПНУ встановлює і дотримується найвищих стандартів у науковій діяльності, навчанні, відзначає учасників освітнього процесу за досягнуті результати та відданість цінностям. Для К-ПНУ абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви порушення академічної доброчесності.
Мовою освітнього процесу в К-ПНУ є державна мова. Застосування мов у К-ПНУ визначає Закон України «Про освіту». Відповідно до освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми одна або декілька навчальних дисциплін можуть викладатися двома або більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
Національна свідомість – К-ПНУ активно працює задля розвитку України, прищеплює здобувачам вищої освіти любов до України, виховує патріотизм і повагу до Конституції України та державних символів України. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.
Демократія – демократизм, відкритість, гласність, прозорість, публічність, колегіальність, протидія проявам авторитаризму, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, академічна доброчесність та академічна свобода – ключові принципи діяльності К-ПНУ.
Активна громадянська позиція – спільнота К-ПНУ є центром незалежної інтелектуальної думки та формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, свідомої громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. К-ПНУ відстоює своє право на власну думку, автономію та самоврядування, право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, що відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на розвиток
країни.
Інтернаціоналізація – К-ПНУ розвиває міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, стимулює спільні із зарубіжними партнерами наукові дослідження та освітні програми, модернізує робочі програми навчальних дисциплін, підвищує якість підготовки фахівців, здатних діяти в міжкультурному професійному
середовищі на більш професійному рівні з використанням інноваційних підходів та з урахуванням зарубіжного досвіду для інтеграції в глобальне наукове та освітнє середовище в усіх сферах його статутної діяльності.