ДУБІНСЬКИЙ В.А., перший проректор, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент – 0,2 кредити (6 год.):

1) Нормативне забезпечення діяльності закладу вищої освіти: зміст, проблеми та перспективи.

2) Реформа вищої освіти в Україні: зміни чи виклики?

БЕСАРАБЧУК Г.В., керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти – 0,2 кредити (6 год.):

1. Функціонування в університеті системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості).

2. Міжнародний досвід закладів вищої освіти з питань організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) та його впровадження в К-ПНУ.

3. Якість вищої освіти розпочинається на кафедрі: індикатори, інструменти та проведення оцінювання якості.

МАЗУР Н.А., завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ; ШЕВЧУК З.С., методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук – 0,33 кредити (10 год.):

1. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в К-ПНУ: стан та механізми реалізації.

2. Досвід роботи інституцій (органів) із підтримки принципів та забезпечення академічної доброчесності в українських та зарубіжних закладах освіти.

3. Політика університетів щодо запобігання плагіату в студентських наукових роботах.

4. Методи, форми та інструменти популяризації знань про академічну доброчесність.

5. Формування академічної культури в сучасному освітньому та науковому.

КОНЕТ І.М., проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор; ПЛАХТІЙ М.П., керівник відділу наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент 0,33 кредити (10 год.):

1. Реалізація прикладних наукових досліджень, госпрозрахункових замовлень як джерело позабюджетних коштів університету.

2. Особливості публікування наукових статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

3. Особливості та проблеми наукової діяльності молодого викладача національного університету.

ДУТКЕВИЧ Т.В., завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор – 0,33 кредити (10 год.):

1. Психологічні особливості професіоналізму науково-педагогічного працівника.

2. Розвиток професійної свідомості науково-педагогічного працівника.

3. Конфліктологічна культура науково-педагогічного працівника.

4. Компетентнісний підхід до психологічної моделі фахівця з вищою освітою.

5. Викладач і студенти: партнерська взаємодія.

6. Психологічні умови ефективності навчально-професійної діяльності студентів.

ВОЄВІДКО Л.М., керівник навчально-методичного відділу, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент – 0,27 кредити (8 год.):

1 Акредитація освітньо-професійної програми Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти: зміст, технологія та особливості проведення.

2 Методичні рекомендації з розробки силабусів навчальних курсів в університеті.

МИРОНОВА С.П, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор – 0,2 кредити (6 год.):

1. Інклюзивна освіта в університеті.

2. Участь науково-педагогічних працівників у розвитку інклюзивної освіти.

3.Особливості організації освітнього процесу студентів з особливими потребами в університеті.

СТОРЧОВА Т.В., керівник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент – 0,2 кредити (6 год.):

1. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти університету.

2. Освітня міжнародна діяльність Університету Огієнка: міжнародні проєкти, програми, стипендіальні та урядові міжнародні програми.

3. Участь науково-педагогічних працівників університету в програмі «Еразмус+ за напрямом КА2 «РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

КУЧИНСЬКА І.О., завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор – 0,2 кредити (6 год.):

1. Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців спеціальностей університету.

2. Інтерактивні техніки в роботі з аудиторією.

3. Менторінг у роботі науково-педагогічного працівника університету.

4. Формування національних цінностей студентської молоді в сучасних викликах часу.

КАЛИНЮК Т.В., завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук / СТАХНЮК Н.О., завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, кандидат філологічних наук – 0,4 кредити (12 год.):

1. Deutsche Grammatik trainiere. 

2. Flüssiges Sprechen üben. 

3. Kreatives Schreiben trainieren.

4. Wissenschaftliches Lesen und Schreiben üben.

5. Richtig diskutieren und Präsentationen machen.

6. Deutsch digital lernen.

КОВАЛЕНКО Н.Д., учений секретар, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент – 0,13 кредити (4 год.):

1. Культура української мови в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти.

2. Основні шляхи застосування змін до правопису в освітньому процесі та в професійній діяльності науково-педагогічного працівника університету.

СІДОРОВА О.В., головний бухгалтер університету – 0,13 кредити (4 год.):

1. Новий механізм розподілу держфінансування університетів у 2020-2021 роках Міністерства освіта і науки України.

АДАМОВСЬКИЙ В.І., керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштування випускників університету, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент – 0,13 кредити (4 год.):

1. Сприяння працевлаштуванню випускників спеціальностей університету в сучасних умовах ринку праці та вимог Міністерства освіти і науки України.

2. Організація ефективної взаємодії факультету та роботодавців як одне зі стратегічних завдань діяльності університету.

МЕЛЬНИК В.О., керівник юридичного сектора університету; ГРІХ Л.В., провідний фахівець юридичного сектора університету – 0,13 кредити (4 год.):

1. Антикорупційна діяльність в університеті: практичні аспекти.

2. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій серед учасників освітнього процесу університет (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією).

РОМАНЮК В.М., начальник центру інформаційних технологій – 0,2 кредити (6 год.):

1. Впровадження сучасних інтерактивних методик викладання навчальних дисциплін в університеті.

2. Використання можливостей єдиного інформаційного середовища університету в професійній діяльності науково-педагогічного працівника.

РИМАР Л.М., керівник практики університету – 0,2 кредити (6 год.):

1. Особливості організації і проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.

2. Реалізація компетентнісного підходу в процесі практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.